PRACOWNICY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WADOWICACH

mgr Anna Żmuda

dyrektor poradni

Psycholodzy

Pedagodzy

Logopedzi

 Pracownicy administracji

i obsługi

mgr Ewa Las

mgr Agnieszka Chudy

mgr Joanna Fila

Ewa Brańka

mgr Marta Matląg

mgr Barbara Grzegorczyk

mgr Janina Winiarska

Aleksandra Cach

mgr Ewa Ramenda

mgr Anna Kasperkiewicz

mgr Bogumiła Warian

Elżbieta Cach

mgr Maria Oleksy - Grabowska

mgr Grażyna Miłoszewska

 

Ewa Puchała

mgr Anna Matuszewska- Muranowicz

mgr Barbara Kołaczyk

 

 

 

mgr Agnieszka Żak

 

 

 

 

mgr Anna Żmuda – psycholog, dyrektor Poradni

-         zajmuje się diagnozą niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży

-         prowadzi „Ćwiczenia integracyjne” – program wspierający terapię dzieci z różnymi zaburzeniami

-         podejmuje terapię pedagogiczną w przypadku trudności w nauce czytania i pisania

-         zajmuje się terapią rodzinną

-         trening zastępowania agresji (ART)

-         prowadzi „Szkołę dla rodziców”

 powrót

mgr Agnieszka Chudy – pedagog, logopeda

-         zajmuje się diagnozą ogólnych oraz specyficznych trudności w nauce

-         prowadzi przesiewowe badania słuchu

-         podejmuje działania w zakresie profilaktyki uzależnień (programy „Cukierek”, „II Elementarz”)

 

 powrót

mgr Marta Matląg – psycholog

-         prowadzi terapię indywidualną

-         zajmuje się diagnozą zaburzeń zachowania i emocji oraz diagnozą niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży

-         udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni i szkół

-         prowadzi zajęcia warsztatowe dla młodzieży, psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli

-         prowadzi przesiewowe badania wzroku.

 

 powrót

mgr Barbara Kołaczyk – pedagog specjalny, logopeda

-         zajmuje się diagnozą ogólnych oraz specyficznych trudności w nauce

-         prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w ramach Wczesnej Interwencji

-         udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni i szkół

 

 powrót

mgr Barbara Grzegorczyk – pedagog, reedukator

-         prowadzi diagnozę oraz terapię indywidualną i grupową uczniów dyslektycznych i z ogólnymi trudnościami w nauce

-         udziela konsultacji dla pedagogów, nauczycieli i rodziców dzieci dyslektycznych

-         opracowuje indywidualne instruktaże dla dzieci o nasilonych zaburzeniach parcjalnych

-         prowadzi „Szkołę dla rodziców”

 

 powrót

mgr Anna Kasperkiewicz – pedagog

-         zajmuje się diagnozą trudności szkolnych

-         prowadzi indywidualną i grupową terapię pedagogiczną uczniów dyslektycznych oraz uczniów z ogólnymi trudnościami w nauce

-         wspomaga działalność związaną z preorientacją zawodową (zajęcia warsztatowe dla uczniów, porady indywidualne)

 

  

 powrót

mgr Grażyna Miłoszewska – pedagog

-         zajmuje się diagnozą pedagogiczną i problematyką uzależnień

-         prowadzi bogatą działalność profilaktyczno – wychowawczą, instruktor programu „II Elementarz”

-         prowadzi zajęcia warsztatowe dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, rodziców

-         inicjator Grupy Wsparcia dla pedagogów szkolnych (od 2000 roku)

-         dla uczniów szkół ponadpodstawowych i gimnazjum prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, integracyjne i typowo profilaktyczne

 

   

 powrót

mgr Ewa Las – psycholog

-         zajmuje się diagnozą zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży oraz diagnozą niepowodzeń szkolnych

-         prowadzi terapię indywidualną. Absolwentka Studium Psychoterapii Indywidualnej przy Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej.

 

 powrót

mgr Janina Winiarska – pedagog, logopeda

-         zajmuje się diagnozą rozwoju i zaburzeń mowy

-         prowadzi terapię zaburzeń mowy

-         udziela konsultacji i porad rodzicom oraz nauczycielom

-         prowadzi badania przesiewowe rozwoju mowy dziecka

 

 powrót

mgr Joanna Fila – logopeda

-         prowadzi badania rozwoju i zaburzeń mowy

-         podejmuje badania przesiewowe rozwoju mowy dziecka

-         prowadzi terapię zaburzeń mowy

-         udziela porad rodzicom i nauczycielom

 

 

 powrót

            mgr Bogumiła Warian

-         diagnozuje mowę w zakresie jej rozwoju i zaburzeń

-         prowadzi terapię mowy

-         udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom

-       dokonuje badań przesiewowych rozwoju mowy dziecka

 

 

 

     mgr Maria Oleksy- Grabowska

-psychologiczna diagnoza małego dziecka,

-diagnoza i terapia dziecka z uszkodzonym narządem wzroku,

-wspomaganie rozwoju małego niepełnosprawnego dziecka.

 

 

 

mgr Anna Matuszewska- Muranowicz

-diagnoza niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych,

-poradnictwo zawodowe:

o      konsultacje indywidualne dla młodzieży i rodziców,

o      diagnoza i pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia dla młodzieży z problemami zdrowotnymi,

o      diagnoza i pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia dla uczniów upośledzeniem funkcji poznawczych,

o      warsztaty zawodoznawcze dla młodzieży,

o      spotkania z rodzicami i pedagogami w zakresie preorientacji zawodowej.

 

 

mgr Agnieszka Żak

-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

-diagnoza trudności szkolnych uczniów,

-konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi,

-konsultacje dla nauczycieli  w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia i edukacja uczniów z autyzmem, stymulacja wielozmysłowa, alternatywne metody komunikowania się uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych.

 

 

mgr Ewa Ramenda

-         prowadzi terapię indywidualną

-         zajmuje się diagnozą zaburzeń zachowania i emocji oraz diagnozą niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży

-         udziela konsultacji dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni i szkół

-       prowadzi zajęcia warsztatowe dla młodzieży, psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli

-       wykorzystuje Metodę Video Treningu Komunikacji.

 powrót