WAŻNE INFORMACJE

 Zasady zgłaszania na badanie do Poradni

Warunki przeprowadzenia prawidłowego badania

Wymagane dokumenty

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 

Zasady zgłaszania na badanie do Poradni

Na badanie w Poradni zgłasza niepełnoletniego ucznia rodzic lub szkoła. Zgłoszenie przez szkołę następuje w porozumieniu z rodzicami i po uprzednim uzyskaniu ich zgody na skierowanie dziecka na badanie. Szkoła pełni funkcję wspomagającą rodzica – udostępnia formularze dokumentów, pośredniczy między rodzicem a Poradnią oraz wspiera proces diagnozy poprzez opiniowanie w sprawie ucznia.

Jeżeli rodzic z własnej inicjatywy zgłasza dziecko na badanie musi dopilnować zgromadzenia wymaganej dokumentacji, także tej szkolnej.

O przeprowadzenie badania mogą wnioskować również sami uczniowie, jeżeli są pełnoletni lub też inni specjaliści spoza placówek oświatowych (np. lekarze).

  Powrót

Warunki przeprowadzenia prawidłowego badania

-         zgłoszenie się w wyznaczonym terminie

-         obecność rodzica lub prawnego opiekuna (dotyczy uczniów niepełnoletnich)

-         dostarczenie wymaganej dokumentacji

 

UWAGA:

Przypominamy o dopełnianiu przez uczniów i nauczycieli wymagań wynikających z REGULAMINU Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wadowicach w sprawie kierowania uczniów na specjalistyczne badania w kierunku dysleksji rozwojowej ( dokumentacja ćwiczeń, zeszyty, prace pisemne itp. ). Przypominamy również, że ze względu na ograniczoną ilość terminów badań, nie przewidujemy dodatkowych terminów dla uczniów, którzy nie zgłoszą się w podanym terminie oraz nie wykażą się pracą samokształceniową w dniu badania ( istnieje możliwość wcześniejszej zmiany terminu ).

 

PowrótWymagane dokumenty

 - w przypadku badania pod kątem trudności w czytaniu/pisaniu: opinia ze szkoły, wyniki badań lekarskich oraz dotychczasowych badań psychologiczno – pedagogicznych. Rodzic dostarcza na to badanie także zeszyty z młodszych klas, poprawione dyktanda, sprawdziany itp. (Szczegóły patrz: Regulamin w sprawie kierowania uczniów na specjalistyczne badania w kierunku dysleksji rozwojowej)

 - w przypadku innych badań lub porad (psychologicznych, pedagogicznych bądź logopedycznych) rodzic dostarcza posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą dziecka oraz dotychczasowe wyniki wyżej wymienionych badań, jeżeli były wykonywane poza naszą placówką

 - w przypadku wnioskowania o wydanie orzeczenia o nauczanie indywidualne w domu: wniosek rodzica (patrz -> Druki: Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego), zaświadczenie od lekarza (patrz -> Druki: Zaświadczenie lekarskie), wypisy ze szpitala oraz opinia ze szkoły.

Powrót

 
Poradnia wydaje opinie w sprawach:

·wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
·pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi tok w tej samej klasie
·dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
·zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
·udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
·przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
·przyjęcia do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
·przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatni roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum , egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia lub absolwenta.

W publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych działają zespoły orzekające, które wydają:

-         orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

-         orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

-         opinie o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Powrót